Bonificació en l’IVTM per a vehicles de mes de 25 anys

Sol·licitud de bonificació de fins al 100% de l’IVTM per als vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Instància indicant l’antiguitat del vehicle, el nom del propietari i el lloc de notificació a l’efecte de notificació.
– Justificant d’haver abonat l’impost en els darrers quatre anys, o justificant de la seva exempció.
– Fotocòpia del DNI del propietari del vehicle.
– Fotocòpia del permís de circulació.
– Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines Municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptadors a partir de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es coneix, prenent com a tal la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Documentació adjunta
244814. (Publicació dia 05-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Bonificació del 50% de l’IBI per família nombrosa
Següent
Devolució d’ingressos indeguts
Menú