Avisos d’avaries

Sol·licituds d’avisos d’avaries ( xarxa viària, voravies, aigües i sanejament, enllumenat, jardineria,…)

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques

Mitjans de contacte: 
– Presencial, telefònic, on-line

Lloc d’entrega: 
LLEMSA – C/ Maria Antònia Salvà, 50, 07600-S’Arenal

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part i d’ofici

Requisits: 
– Nom
– Direcció
– Població
– Telèfon

Ho vols compartir?
Anterior
Animals perillosos
Següent
Canera municipal
Menú