Autorització de reserva d’espai en la via pública

Sol·licitud d’autorització de reserva d’espai en la via pública

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
Sol·licitud

Mitjans de contacte: 
Presencial i telefònic

Lloc d’entrega: 
Oficines Municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Tenir la corresponent llicència de gual permanent i també a l’informe previ favorable de la Policia Local. 

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. T-12

Dades de pagament: 
Ordenança fiscal 

Documentació adjunta
245074. (Publicació dia 08-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Voluntari de protecció civil
Següent
Gual permanent
Menú