Altes d’empadronaments

Sol·licitud d’altes d’empadronaments

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar:
a) Imprès signat pels majors de 18 anys
b) Fotocòpia i original:
– Per a espanyols: DNI en vigor dels que s’inscriuen i llibre de família per als menors de 14 anys que no tinguin DNI.
– Per a estrangers nacionals membre de la Comunitat Europea i Espai Econòmic Europeu: targeta de residència, certificat d’inscripció en el registre central d’estrangers i passaport, cada un dels documents en vigor.
– Per a estrangers no nacionals membres de la Comunitat Europea: targeta de residència o passaport en vigor.
– Per a fills menors d’edat de pares separats que s’inscriuen amb algun dels pares, autorització de l’altre cònjuge i fotocòpia del DNI, o sentència de la custòdia dels fills.
c) Fotocòpia i original:
– Escriptura o contracte de lloguer en vigor i darrer rebut de lloguer pagat a nom del que s’inscriu. Si hi figura un altre titular, també autorització firmada i fotocòpia del DNI d’aquest.
– Si l’habitatge es troba fora del nucli urbà, fotocòpia del rebut del fems.

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d’entrega:
Oficina d’atenció al ciutadà. C/ Constitució, 1
OAC s’Arenal C/ Maria Antònia Salvà, 50 i OAC Badia Gran c/ Isaac Peral, 5-B

Horari:
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Normativa:
– Resolució de 21 de juliol de 1997, de Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l’actualització del padró municipal.
– Llei 4/96 de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, amb relació amb al padró municipal.
– Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1960/1986, d’11 de juliol.

Documentació adjunta
Padro municipal Llucmajor 2020 Din A4 OK. (Publicació dia 06-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Registre de naixements
Següent
Canvis de domicili
Menú