13.- DECLARACIÓ RESPONSABLE PER OBRES I INSTAL·LACIONS EN SÒL URBÀ (disposició addicional primera de la Llei 2/2020, de 6 de juny, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa, abans del 31/12/2025)

* Gestió de la taxa municipal i de l’impost de construccions, instal·lacions i Obres: al següent enllaç

* Registre electrònic: al següent enllaç

Regulació jurídica: Disposició addicional primera de la Llei 2/2020, de 6 de juny, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa, estableix el règim excepcional de declaració responsable per a determinades obres i instal·lacions en sòl urbà per facilitar l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, abans del 31/12/2025

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 1. Formulari normalitzat Declaració Responsable

 2. Fotocòpia del NIF / DNI / NIE / Passaport

 3. Acreditació de representació, si s’escau, tant a títol particular, legal o professional (es pot emprar el model de representació)

 4. Justificació de pagament electrònic o còpia del document d’abonament de taxa (T-07) i ICIO (I-05)

 5. Justificació de la implantació legal de l’edifici (títol habilitant per a la seva construcció o fotografia aèria certificada anterior a 1956)

 6. Projecte tècnic (bàsic i d’execució) de les obres a executar el qual ha de contenir motivació expressa de no incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia

 7. Projecte de telecomunicacions (per a reformes integrals d’edificis plurifamiliars)

 8. Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau)

 9. Nomenaments de direcció facultativa

 10. Nomenament de l’empresa constructora segons model normalitzat publicat a la web de la Corporació

 11. Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau)

 12. Quadre de compliment de paràmetres de l’annex I del Decret 145/1997, de 21 de novembre, d’habitabilitat (per a reformes que alterin les condicions d’habitabilitat)

 13. Pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat del promotor de l’obra (per a reformes integrals que afectin elements estructurals)

 14. Documentació relativa als residus de construcció-demolició, d’acord amb el Pla director sectorial de gestió de residus de construcció i demolició (BOIB 141 de 23-11-02):

  – Fitxa de càlcul dels residus de construcció i demolició

  – Còpia del contracte formalitzat entre el promotor i Mac Insular SL, per a la gestió dels residus generats

  – Còpia del resguard de la fiança dipositada davant el Consell de Mallorca, corresponent al 125 % del cost de la gestió dels residus generats

ADVERTIMENT

De conformitat amb els articles 14.2, 14.3 i 68.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques:

– Les persones jurídiques.

– Les entitats sense personalitat jurídica.

– Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, quan actuïn en l’exercici de la seva activitat.

– Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se per mitjans electrònics.

En el cas que una persona obligada a relacionar-se per mitjans electrònics presenti una sol·licitud en format paper, se la requerirà perquè esmeni la sol·licitud i la presenti per mitjans electrònics. A aquests efectes es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data de presentació de l’esmena.

Documentació adjunta
OB 10 Declaració responsable. (Publicació dia 07-06-2023)
OB 10 Declaración responsable. (Publicació dia 07-06-2023)
DECLAR1. (Publicació dia 07-06-2023)
DECLAR2. (Publicació dia 07-06-2023)

Ho vols compartir?
Anterior
Satisfacció a Llucmajor per l’acord entre l’empresa concessionària de la neteja i els treballadors
Següent
El ple aprova cedir l’assignació mensual que fa l’Ajuntament als grups polítics
Menú