11.- Declaració d’interès general

Documentació requerida per tramitar la declaració d’interès general:

Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
2 còpies del projecte bàsic + un CD
Memòria justificativa del compliment disposicions llei 6/1997 del sol rústic
Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-6)
Acreditació del pagament de la taxa

Documentació adjunta
Declaracio dinteres general 1. (Publicació dia 04-05-2022)
OB 1 INSTANCIA GENERAL DURBANISME_6 1. (Publicació dia 04-05-2022)
OB 6 DECLARACIO RESPONSABLE DEL TECNIC COMPETENT_2. (Publicació dia 04-05-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
10.- Llicència d’ocupació o primera utilització
Següent
12.- Certificats urbanístics municipals
Menú