06.- Llicència de divisió horitzontal

Documentació requerida per tramitar una llicència de divisió horitzontal

– Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
– Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
– Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpies del document d’identitat del representant
– Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables. Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca 214
– Plànols a escala adequada en què consti el nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la superfície i l’ús urbanístic.
– Certificació del Registre de la Propietat en què consti la descripció de la finca o l’edificació.
– Proposta del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
– Acreditació pagament taxa municipal
 
AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l’impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d’aquesta web: INICI – SEU ELECTRÒNICA – Tributs i pagaments – Autoliquidacions, al següent enllaç.
Documentació adjunta
OB 1 INSTANCIA GENERAL DURBANISME_2. (Publicació dia 18-06-2019)
Llicencia de divisio horitzontal Documentacio requerida. (Publicació dia 18-06-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
05.- Llicència de parcel·lació, agrupació o segregació
Següent
07.- Procediment de pròrroga de llicència d’obres
Menú