02.- Comunicació prèvia complexa

Autoliquidació de la taxa municipal i de l’impost de construccions, instal·lacions i Obres

Registre electrònic ⇒ “Medio de presentación: Trámite Online” ⇒ “Trámite: Aporte de documentación al Ayuntamiento”

Documentació requerida per al tràmit de “Comunicació prèvia complexa”

– Formulari normalitzat de Comunicació Prèvia Complexa (Model OB-03)

– Acreditació de la identitat (còpia del DNI, NIE o NIF del titular)

– Plànol de situació cadastral

– Plànols d’estat actual i estat reformat

– Fotografies de l’estat actual

– Memòria descriptiva de les obres a executar

– Pressupost detallat per partides, inclosos material i mà d’obra

– Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-06)

– Assumpció de direcció d’obra del tècnic competent

– Nomenament de l’empresa constructora

– Document acreditatiu de l’IAE del constructor

– Documentació referida al compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) (si escau)

– Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau)

– Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau)

– Acreditació del pagament de la taxa (1,35 % aplicat al pressupost de l’obra)

– Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5 % aplicat al pressupost de l’obra)

 

ADVERTIMENT

De conformitat amb els articles 14.2, 14.3 i 68.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, quan actuïn en l’exercici de la seva activitat.
  • Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se per mitjans electrònics.

En el cas que una persona obligada a relacionar-se per mitjans electrònics presenti una sol·licitud en format paper, se la requerirà perquè esmeni la sol·licitud i la presenti per mitjans electrònics. A aquests efectes es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data de presentació de l’esmena.

Documentació adjunta
Comunicacio previa complexa Documentacio requerida 1. (Publicació dia 04-05-2022)
NOMENAMENT DEMPRESA CONSTRUCTORA_2. (Publicació dia 04-05-2022)
OB 3 COMUNICACIO PREVIA COMPLEXA 1. (Publicació dia 04-05-2022)
OB 6 DECLARACIO RESPONSABLE DEL TECNIC COMPETENT. (Publicació dia 04-05-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
01.- Comunicació prèvia simple
Següent
03.- Llicència d’obra menor
Menú