01.- Comunicació prèvia simple

* Autoliquidació de la taxa municipal i de l’impost de construccions, instal·lacions i Obres

* Registre electrònic ⇒ “Medio de presentación: Trámite Online” ⇒ “Trámite: Aporte de documentación al Ayuntamiento”

Documentació requerida per al tràmit de “Comunicació prèvia simple”

– Formulari normalitzat de Comunicació Prèvia Simple (Model OB-2)

– Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)

– Plànol de situació cadastral

– Croquis a escala o acotat de les obres a realitzar.

– Fotografies de l’estat actual

– Pressupost detallat per partides, incloses material i mà d’obra

– Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau).

– Acreditació del pagament de la taxa (1,35% aplicat al pressupost de l’obra)

– Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5% aplicat al pressupost de l’obra)
ADVERTIMENT

De conformitat amb els articles 14.2, 14.3 i 68.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, quan actuïn en l’exercici de la seva activitat.
  • Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se per mitjans electrònics.

En el cas que una persona obligada a relacionar-se per mitjans electrònics presenti una sol·licitud en format paper, se la requerirà perquè esmeni la sol·licitud i la presenti per mitjans electrònics. A aquests efectes es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data de presentació de l’esmena.

Documentació adjunta
Comunicacio previa simple Documentacio requerida 1. (Publicació dia 04-05-2022)
NOMENAMENT DEMPRESA CONSTRUCTORA_1. (Publicació dia 04-05-2022)
OB 2 COMUNICACIÓN PREVIA SIMPLE adaptado DL3.2024. (Publicació dia 02-07-2024)
OB 2 COMUNICACIÓ PRÈVIA SIMPLE mod.DL3_.2024. (Publicació dia 02-07-2024)

Ho vols compartir?
Anterior
ANUL·LACIÓ DE LA SOLUCIÓ TRANSITÒRIA PER ORDENAR LES PARADES DE TAXI
Següent
02.- Comunicació prèvia complexa
Menú